geotherma logo

Algemene voorwaarden Geotherma BV

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Geotherma BV, met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Ambachtenstraat 14a, met BTW BE 0899.156.346. Zij vervangen eerdere mondelinge voorwaarden en zetten eventuele andere voorwaarden van de klant terzijde. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant deze voorwaarden te aanvaarden.

Prijszetting en geldigheid

  • De vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
  • De vermelde prijzen op offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen tenzij anders vermeld.
  • De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die gelden op moment van leverin
  • De vermelde prijzen van de boringen zijn gebaseerd op theoretische gegevens in combinatie met verworven praktijkervaring. Indien er tijdens de uitvoering van de boringen problemen opduiken waardoor het boren meer tijd en middelen vergt, wordt de meerkost hiervan aangerekend. Indien boren onmogelijk blijkt, worden de reeds gepresteerde werken aangerekend.

Leveringsvoorwaarden

Franco levering op het adres van de klant. Voor leveringen op werfadres wordt 95,40€ per (deel)levering aangerekend. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Geotherma BV mag de levering uitstellen zolang de volledige betaling van de verschuldigde voorschotten voor de bestelde goederen niet is ontvangen. Enige kosten voor transport, inklaring en verpakking voor transport, en eventuele belastingen en douanerechten worden gedragen door de klant.

Retour

Geen enkele retour der goederen wordt aangenomen zonder onze voorafgaande goedkeuring.

Annulering

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper.

In geval van annulering is de klant de reeds gemaakte kosten door de verkoper verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 15% van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze forfaitaire vergoeding dekt de vaste administratieve kosten en een mogelijke winstderving.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar (zonder recht te geven aan extra kortingen)  volgens de vervaldatum op de factuur (standaard betalingstermijn: 30 dagen na factuurdatum).In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met minimum van € 75 verschuldigd zijn. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag, behouden we ons het recht voor het saldo der bestelling te vernietigen

Eigendomsvoorbehoud

Na ontvangst zijn de goederen onder de toezicht en verantwoordelijkheid van de koper maar tot volledige betaling blijven de goederen eigendom van de verkoper, dewelke deze bij niet-betaling, op kost en op risico van de koper, op elk ogenblik terug kan laten ophalen.

Garantievoorwaarden

Thermia: GeoTherma BV hanteert 24 maanden (2 jaar) omnium garantie op alle warmtepomp, boilers en buffervaten van Thermia beginnend vanaf de facturatiedatum. De garantieperiode kan nooit langer zijn dan 36 maanden gerekend vanaf de productiedatum. De omnium garantie omvat de herstelling of vervangen van onderdelen alsook de gepresteerde werkuren en bijhorende verplaatsingen. GeoTherma BV hanteert 120 maanden (10 jaar) materiaalgarantie op de compressor van Thermia Calibra (duo), Calibra cool, Calibra eco (duo), Altas (duo) en Mega en 60 maanden (5 jaar) bij de iTec eco en Athena in geval dat de indienststelling door Geotherma BV gebeurd is.

Nibe: Nibe verleent gedurende 24 maanden (2jaar) garantie op alle onderdelen van een warmtepomp, gerekend vanaf inbedrijfstellingsdatum. Op verzoek van Nibe dient de installateur, door het overleggen van de inbedrijfsteldocumenten, deze datum aan te tonen. Indien dit niet mogelijke is dan geldt de productiedatum. De garantietermijn is echter nooit langer dan 30 maanden, gerekend vanaf de productiedatum. Gedurende de garantietermijn worden de ver vangende onderdelen kosteloos ter beschikking gesteld en worden arbeidsloon en voorrijkosten niet in rekening gebracht.

De uitgebreide garantievoorwaarden van Thermia en Nibe die integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden en garantievoorwaarden zijn terug te vinden op volgende pagina: https://www.geotherma.be/service/.

Klachten

Elke klacht dient ten einde aanvaard te kunnen worden, ons binnen de acht dagen na leveringsdatum per aangetekend schrijven te bereiken.

Aansprakelijkheid

Geotherma BV zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Geotherma BV of haar aangestelde(n).

Verplichtingen van de klant

De klant verbindt zich ertoe de nodige informatie aan Geotherma BV te bezorgen. De klant is verantwoordelijk voor een perfecte omgeving waarin hij de producten zal gebruiken. De klant zorgt ervoor dat omgeving waarin de producten worden geïnstalleerd, voldoet aan de eisen die Geotherma BV aangeeft om de bestelde goederen correct te kunnen laten functioneren. Hij kan instructies vragen aan Geotherma BV doch blijft voor het uitvoeren ervan uitsluitend zelf verantwoordelijk.

De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de geleverde producten en de naleving van enige installatie- of gebruikshandleiding of andere instructies inzake gebruik. In het kader van mogelijke updates is het ook mogelijk dat de gebruikshandleiding of verdere instructies geüpdatet zullen worden, in welk geval de klant verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke
gebruikshandleiding of verdere instructies. Gevolgschade door incorrect gebruik of gevolgschade door het niet correct bewaren of gebruiken van de geleverde goederenkunnen niet verhaald worden op Geotherma BV.

Referentieportfolio

De klant gaat ermee akkoord dat hij wordt opgenomen in het referentieportfolio van Geotherma BV en dat beeld- en tekstmateriaal wordt gebruikt in digitale of analoge communicaties en documenten.

Verwerking persoonsgegevens

Geotherma BV verwerkt de persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen met het oog op ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden met betrekking tot de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens. Om de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens maximaal te beschermen, past Geotherma BV binnen de grenzen van het redelijke een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving. De veiligheidsmaatregelen die Geotherma BV neemt, strekken tot het voorkómen van elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of ongewenste openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies.

Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Geotherma BV en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Confidentialiteit

De klant verbindt zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij van Geotherma BV verneemt, zelfs na de beëindiging van de samenwerking met Geotherma BV, confidentieel te behandelen en niet tot eigen voordeel te gebruiken of te delen met derden.

Beëindiging samenwerking – wanprestatie klant

Ingeval van een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Geotherma BV het recht om ofwel (1) de overeenkomst onmiddellijk te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Ingeval van ontbinding of beëindiging van overeenkomst ten laste van de klant, zal de klant de volledige betaling van de vastgestelde prijs van alle bestelde goederen en diensten verschuldigd zijn. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie van de klant.

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Geotherma BV. Elk geschil m.b.t. het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de samenwerking zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven, België.

Selecteer je taal